Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze klanten. Le Noble Visagie & Hairstyling accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Le Noble Visagie & Hairstyling in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Le Noble Visagie & Hairstyling.
1.6. Identiteit van de ondernemer:

Le Noble Visagie & Hairstyling
Vestigingsadres: Poulencstraat 6, 3335 XD Zwijndrecht, Nederland
Telefoonnummer: 06-12127454
Bereikbaarheid: maandag t/m zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur.
E-mail: rianne@lenoblevisagie.nl
KvK-nummer: 66248965
BTW-nummer: NL180014961B01

2. Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen specifiek voor particulieren zijn inclusief BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.
2.2. De stylisten van Le Noble Visagie & Hairstyling kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij een bepaald tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren.

3. Reiskostenvergoeding
3.1. Voor alle opdrachten buiten de Drechtsteden geldt dat door de stylisten van Le Noble Visagie & Hairstyling reiskosten voor haar werkzaamheden voor rekening zijn van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer.

4. Totstandkoming boeking
4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever
mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Le Noble Visagie & Hairstyling aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Le Noble Visagie & Hairstyling alvorens een boeking te doen.
4.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

5. Boekingen
5.1. Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het management van Le Noble Visagie & Hairstyling. 

6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden direct per pin of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Le Noble Visagie & Hairstyling aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Le Noble Visagie & Hairstyling is aangegeven.
6.2. Bij bruidsvisagie dient €50,00 van het factuurbedrag direct na de proef te worden voldaan en bij bruidsvisagie & hairstyling dient €75,00 direct na de proef te worden voldaan.
6.3. Alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever worden separaat gefactureerd.
6.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Le Noble Visagie & Hairstyling moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

8. Onderzoek, klachten en reclames
8.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Le Noble Visagie & Hairstyling te worden ingediend.
8.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Le Noble Visagie & Hairstyling, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst
.

9. Overmacht
9.1. Le Noble
Visagie & Hairstyling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Le Noble Visagie & Hairstyling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Le Noble Visagie & Hairstyling niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Le Noble Visagie & Hairstyling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Le Noble Visagie & Hairstyling zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.3. Indien Le Noble Visagie & Hairstyling ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Le Noble Visagie & Hairstyling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
10.1. In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet Le Noble Visagie & Hairstyling zonder dat overleg noodzakelijk is, een vervangende stylist van gelijkwaardig niveau in. Indien Le Noble Visagie & Hairstyling geen vervangende stylist beschikbaar heeft, dan kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Indien de opdracht door Le Noble Visagie & Hairstyling wordt geannuleerd vanwege het niet beschikbaar hebben van een vervangende stylist bij ziekte zullen alle vergoedingen gedaan door de opdrachtgever volledig worden gerestitueerd.
10.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Voor online boekingen geldt het (wettelijk) recht om binnen 7 werkdagen (ma-vr) de boeking kosteloos ongedaan te maken.
b) Bij annulering van 30 dagen voor de proefsessie en/of 7 dagen na de boeking zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht van het bruidsarrangement.
c) Bij annulering na de proefsessies en/of vanaf de 30ste dag tot de 14e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.
d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van de totale opdracht.
e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.

11. Aansprakelijkheid en schade
11.1. Le Noble Visagie & Hairstyling sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Le Noble Visagie & Hairstyling en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Le Noble Visagie & Hairstyling kunnen worden toegerekend.
11.2. Le Noble Visagie & Hairstyling is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan wanneer de stylist de opdracht niet of gebrekkig nakomt.
11.3. Le Noble Visagie & Hairstyling is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de stylist. Ook niet als er sprake is van opzet of grove schuld van de stylist. Is hier sprake van opzet of grove schuld van de stylist dan zal de opdrachtgever dit bij de stylist verhalen.

12. Privacy
12.1 Le Noble Visagie & Hairstyling speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
12.2 Wij beschermen je privacy op de volgende manieren:
a) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
b) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
c) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

13. Slotbepalingen
13.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Le Noble Visagie & Hairstyling bestaat is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Le Noble Visagie & Hairstyling en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Le Noble Visagie & Hairstyling is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.